OCEAN VOYAGER DR-100L L-VDR

  • Ghi tới 30 tiếng dữ liệu vào Data Acquisition Unit
  • Hỗ trợ ghi tới 2 kênh Radar / ECDIS
  • Hỗ trợ ghi tín hiệu AIS, GPS, Echo Sounder, Gyro và Speed Log
  • Hỗ trợ ghi tới 6 kênh audio
  • Hỗ trợ ghi tới 2 kênh VHF

Giá: Liên hệ

Thông số kỹ thuật

Type Light Voyage Data Recorder
Recording Time DAU – Up to 50 Days
EMG. BACKUP DISK – 4 Hours (at once)
Serial Inputs Up to 6 Channel
Video Inputs Up to 2 Channel / VGA or UDP
LAN 61162-450
Microphone Audio Input 6 Channel
VHF Audio Input 2 Channel
Data Acquisition Unit AC-100 – 240V, 10A, 50/60Hz
Remote Alarm Panel / Control Unit DC 24V, Supply From DAU
Microphone Units DC 24V, Supply From DAU
Ship’s Emergency Supply DC 21.6 – 33.6V, 13.5A, 50/60Hz

Tải về

Brochure